Semalt - HTML onlaýn tekstini nädip çykarmaly?

Web sahypalary, XMTML we HTML ýaly bellik dillerine esaslanýan gurulýar we tekstde, şekilde ýa-da wideo görnüşinde köp peýdaly maglumatlary öz içine alýar. Webhli web sahypalarynyň adamlar üçin döredilendigini we awtomatlaşdyrylan botlar ýa-da örümçiler üçin amatly däldigini bellemek ygtybarlydyr. Şeýle-de bolsa, HTML-den onlaýn tekst çykarmak üçin birnäçe programmany ulanmak bolýar. Mozenda, Import.io, Octoparse we Kimono Labs ýaly dürli güýçli web maglumatlary çykarmak gurallary bar, bu dinamiki we ýönekeý web sahypalaryndan maglumatlary aýyrmaga kömek edýär. Gynansagam, bu gurallar HTML-den teksti dogry alyp bilmeýär. Şeýlelik bilen, beýleki şuňa meňzeş hyzmatlary saýlamaly bolarys. Aşakdaky programmalar bilen çylşyrymly kodlary ýazmagyň zerurlygy ýok we HTML-den onlaýn teksti aňsatlyk bilen çykaryp bilersiňiz.

1. HTML e-poçta öwrüjisine HTML:

HTML-den onlaýn tekst çykarmak üçin iň oňat we iň güýçli gurallaryň biridir. HTML-den Tekst e-poçta öwrüjisi programmistleriň we kodlaşdyrmaýanlaryň ilki saýlamagydyr we PDF we HTML faýllaryndan ýönekeý teksti çyzmaga kömek edýär. Mundan başga-da, bu gural köpçülikleýin e-poçta ibermek üçin ulanylýar we markaňyzy has gowy tanatmaga kömek edýär. HTML e-poçtaňyzyň tekst wersiýalaryny döretmek üçin ulanyp bilersiňiz we islän tekstiňizi çykaryp bilersiňiz. URL-de görkezen ýeriňizde "Jadyly" re inimde işläp biler we HTML-den Tekst e-poçta öwrüjisine mazmuny talaplaryňyza görä keser we keser.

2. HTML tekst çykaryjy:

Diňe URL-ni ýelmemeli, Öwürmek düwmesine basmaly we HTML tekst çykaryjysynyň öz işini ýerine ýetirmegine rugsat bermeli. Onlaýn iň oňat hyzmatlaryň biri we kärhanalar we mazmun kuratorlary tarapyndan HTML-den onlaýn tekst almak üçin ulanylýar. Teksti gysga wagtyň içinde alarsyňyz we geň we manysyz mahabatlar hakda alada etmeli dälsiňiz. Mundan başga-da, bu hyzmaty formany doldurmak we nawigasiýa meselelerini awtomatlaşdyrmak üçin ulanyp bilersiňiz. Wagtyňy we güýjüňi tygşytlamak bilen, HTML faýllarynyň ähli görnüşini okap we birnäçe gezek basyp teksti gyryp biler. Mundan başga-da, programmany dürli çylşyrymly adamlaryň hereketlerine öýkünmek üçin aňsatlyk bilen öwredip bilersiňiz.

3. Tekst:

Tekstiz gaty çalt işleýär we internetdäki iň oňat hyzmatlaryň biridir. Hiline zyýan bermezden HTML-den onlaýn tekst almak üçin ulanyp bilersiňiz. Düzülip bilner we teksti gyrmak meselelerini awtomatlaşdyryp biler. Umuman aýdanyňda, “Textise” doly göwrümli web maglumatlary gyryjydan has köp onlaýn programma. Eger-de köp sanly PDF faýlyňyz ýa-da HTML faýlyňyz bar bolsa we olaryň hemmesinden teksti aýyrmak isleseňiz, Tekstiz hökman işiňizi ýeňilleşdirer.

4. HTML arassalaýjy:

Kodlaşdyrmak üçin ýeterlik ukybyňyz ýok bolsa ýa-da tehniki bilimiňiz ýok bolsa, HTML arassalaýjy siziň üçin dogry wariantdyr. Bu gural, ilkinji nobatda öňünden kesgitlenen maglumatlar toplumy üçin berlen HTML faýllaryny gözden geçirýär we birnäçe gezek basmak bilen HTML-den onlaýn teksti çykaryp bilýär. Bize takyk, okalýan we ulaldylan maglumatlar bilen üpjün edýär we web sahypalarynyň gözleg motory reýtingini ýokarlandyrmaga kömek edýär.

mass gmail